Jain , Shri Satya Pal

Jain , Shri Satya Pal

Party : Bharatiya Janata Party

Krishan Kant , Shri

Krishan Kant , Shri

Party : Janata Party

Goyal , Shri Shrichand

Goyal , Shri Shrichand

Party : Jan Sangh

Bansal , Shri Pawan Kumar

Bansal , Shri Pawan Kumar

Party : Indian National Congress

Kaushal , Shri Jagannath

Kaushal , Shri Jagannath

Party : Congress (I)