Bhattacharyya , Shri Jagadish

Bhattacharyya , Shri Jagadish

Party : Communist Party(Marxist)

Singh , Shri Satya Narain

Singh , Shri Satya Narain

Party : Communist Party(Marxist)

Hazra , Shri Manoranjan

Hazra , Shri Manoranjan

Party : Communist Party(Marxist)

Ramani , Shri K.

Ramani , Shri K.

Party : Communist Party(Marxist)

Dutta , Shri Birendra Chandra

Dutta , Shri Birendra Chandra

Party : Communist Party(Marxist)

Haldar , Shri Madhuryya

Haldar , Shri Madhuryya

Party : Communist Party(Marxist)

Umanath , Shri R.

Umanath , Shri R.

Party : Communist Party(Marxist)

Ramamurti , Shri P.

Ramamurti , Shri P.

Party : Communist Party(Marxist)

Bhagaban Das , Shri

Bhagaban Das , Shri

Party : Communist Party(Marxist)

Esthose , Shri P.P.

Esthose , Shri P.P.

Party : Communist Party(Marxist)

Nambiar , Shri K. Ananda

Nambiar , Shri K. Ananda

Party : Communist Party(Marxist)

Gopalan , Shri Ayillath Kuttieri

Gopalan , Shri Ayillath Kuttieri

Party : Communist Party(Marxist)

Ghosh , Shri Ganesh

Ghosh , Shri Ganesh

Party : Communist Party(Marxist)

Brahman , Shri Rattanlal

Brahman , Shri Rattanlal

Party : Communist Party(Marxist)

Gopalan , Shri P.

Gopalan , Shri P.

Party : Communist Party(Marxist)