Shastri , Shri Bhanu Kumar

Shastri , Shri Bhanu Kumar

Party : Janata Party

Lal , Shri Shyam Sunder

Lal , Shri Shyam Sunder

Party : Janata Party

Alhaj , Shri M.A. Hannan

Alhaj , Shri M.A. Hannan

Party : Janata Party

Malik , Shri Mukhtiar Singh

Malik , Shri Mukhtiar Singh

Party : Janata Party

Tur , Shri Mohan Singh

Tur , Shri Mohan Singh

Party : Akali Dal

Gowda , Shri Shivara Nanjesha

Gowda , Shri Shivara Nanjesha

Party : Janata Party

Ram Murti , Shri

Ram Murti , Shri

Party : Janata Party

Tiwary , Pandit Dwarka Nath

Tiwary , Pandit Dwarka Nath

Party : Janata Party

Patil , Shri Chandrakant

Patil , Shri Chandrakant

Party : Janata Party

Ravi , Shri Vayalar

Ravi , Shri Vayalar

Party : Congress