Thakur , Shri P.R.

Thakur , Shri P.R.

Party : Independents

Digvijai Nath , Mahant

Digvijai Nath , Mahant

Party : Hindu Mahasabha

Shah , Shri Viren

Shah , Shri Viren

Party : Swatantra Party

Gowda , Shri M. Huche

Gowda , Shri M. Huche

Party : Praja Socialist Party (PSP)

Mariyappa , Shri Mali

Mariyappa , Shri Mali

Party : Congress

Singh , Dr. Ram Subhag

Singh , Dr. Ram Subhag

Party : Congress

Patodia , Shri D.N.

Patodia , Shri D.N.

Party : Swatantra Party

Mehta , Shri Asoka

Mehta , Shri Asoka

Party : Congress

Padmawati Devi , Smt.

Padmawati Devi , Smt.

Party : Congress

Patil , Shri G.D.

Patil , Shri G.D.

Party : Swatantra Party

Jha , Shri Shiva Chandra

Jha , Shri Shiva Chandra

Party : Samyukta Socialist Party

Kameshwar Singh , Shri

Kameshwar Singh , Shri

Party : Samyukta Socialist Party