Baghel , Prof. S.P. Singh

Baghel , Prof. S.P. Singh

Party : Bharatiya Janata Party

Chaturvedi , Shri Shambunath

Chaturvedi , Shri Shambunath

Party : Janata Party

Rawat , Shri Bhagwan Shankar

Rawat , Shri Bhagwan Shankar

Party : Bharatiya Janata Party

Achal Singh , Seth

Achal Singh , Seth

Party : Congress

Jain , Shri Nihal Singh

Jain , Shri Nihal Singh

Party : Congress (I)