Pradhan , Shri Nagendra Kumar

Pradhan , Shri Nagendra Kumar

Party : Biju Janata Dal

Majhi , Shri Balabhadra

Majhi , Shri Balabhadra

Party : Biju Janata Dal

Mohanty , Shri Anubhav

Mohanty , Shri Anubhav

Party : Biju Janata Dal

Tarai , Smt. Rita

Tarai , Smt. Rita

Party : Biju Janata Dal

Tarai , Shri Bibhu Prasad

Tarai , Shri Bibhu Prasad

Party : Communist Party of India

Deb , Shri Nitesh Ganga

Deb , Shri Nitesh Ganga

Party : Bharatiya Janata Party

Pujari , Shri Suresh

Pujari , Shri Suresh

Party : Bharatiya Janata Party

Majhi , Shri Pradeep

Majhi , Shri Pradeep

Party : Indian National Congress

Pradhan , Shri Amarnath

Pradhan , Shri Amarnath

Party : Indian National Congress

Tudu , Shri Bishweswar

Tudu , Shri Bishweswar

Party : Bharatiya Janata Party

Hansdah , Shri Rama Chandra

Hansdah , Shri Rama Chandra

Party : Biju Janata Dal

Jena , Shri Rabindra Kumar

Jena , Shri Rabindra Kumar

Party : Biju Janata Dal

Laguri , Smt. Sakuntala

Laguri , Smt. Sakuntala

Party : Biju Janata Dal

Bisoyi , Smt. Pramila

Bisoyi , Smt. Pramila

Party : Biju Janata Dal

Biswal , Shri Hemanand

Biswal , Shri Hemanand

Party : Indian National Congress