Kora , Shri Madhu

Kora , Shri Madhu

Party : Independents

Agarwal , Shri Dhirendra

Agarwal , Shri Dhirendra

Party : Rashtriya Janata Dal

Mahato , Smt. Abha

Mahato , Smt. Abha

Party : Bharatiya Janata Party

Sinha , Shri Yashwant

Sinha , Shri Yashwant

Party : Bharatiya Janata Party

Bhagat , Shri Sudarshan

Bhagat , Shri Sudarshan

Party : Bharatiya Janata Party

Baitha , Shri Kameshwar

Baitha , Shri Kameshwar

Party : Jharkhand Mukti Morcha

Bhagat , Prof. Dukha

Bhagat , Prof. Dukha

Party : Bharatiya Janata Party

Manoj Kumar , Shri

Manoj Kumar , Shri

Party : Rashtriya Janata Dal

Ansari , Shri Furkan

Ansari , Shri Furkan

Party : Indian National Congress

Hansdak , Shri Vijay Kumar

Hansdak , Shri Vijay Kumar

Party : Jharkhand Mukti Morcha

Verma , Prof.(Smt.) Rita

Verma , Prof.(Smt.) Rita

Party : Bharatiya Janata Party

Singh , Shri Tilakdhari Prasad

Singh , Shri Tilakdhari Prasad

Party : Indian National Congress

Mahto , Shri Tek Lal

Mahto , Shri Tek Lal

Party : Jharkhand Mukti Morcha

Mehta , Shri Bhubneshwar Prasad

Mehta , Shri Bhubneshwar Prasad

Party : Communist Party of India