Dogra , Shri Girdhari Lal

Dogra , Shri Girdhari Lal

Party : Congress (I)

Kar , Shri Ghulam Rasool

Kar , Shri Ghulam Rasool

Party : Indian National Congress

Soz , Prof. Saifuddin

Soz , Prof. Saifuddin

Party : National Conference

Parvati Devi , Smt.

Parvati Devi , Smt.

Party : Congress

Magami , Shri Ghulam Mohd. Mir

Magami , Shri Ghulam Mohd. Mir

Party : Indian National Congress

Shariq , Shri Sharifuddin

Shariq , Shri Sharifuddin

Party : Jammu and Kashmir National Conference

Vishnu Datt , Vaidya

Vishnu Datt , Vaidya

Party : Bharatiya Janata Party

Gupta , Shri Janak Raj

Gupta , Shri Janak Raj

Party : Congress (I)

Akbar , Shaikh Mohammed

Akbar , Shaikh Mohammed

Party : Congress

Lone , Shri Mohammad Akbar

Lone , Shri Mohammad Akbar

Party : Jammu and Kashmir National Conference

Bhat , Shri Mohammad Shafi

Bhat , Shri Mohammad Shafi

Party : Jammu and Kashmir National Conference

Abdullah , Shri Omar

Abdullah , Shri Omar

Party : Jammu and Kashmir National Conference

Sharma , Shri Mangat Ram

Sharma , Shri Mangat Ram

Party : Indian National Congress

Naik , Shri Ali Mohmad

Naik , Shri Ali Mohmad

Party : Jammu and Kashmir National Conference

Bakshi , Shri Ghulam Mohamad

Bakshi , Shri Ghulam Mohamad

Party : All Jammu & Kashmir National Conference