Parulekar , Shri Shamrao Vishnu

Parulekar , Shri Shamrao Vishnu

Party : Communist Party

More , Shri Jayawant Ghanashyam

More , Shri Jayawant Ghanashyam

Party : Samyakta Maharashtra Samiti

Patil , Shri T.S.

Patil , Shri T.S.

Party : Congress

Sonule , Shri Harihar Rao

Sonule , Shri Harihar Rao

Party : Scheduled Castes Federation

Rao , Shri R.N.

Rao , Shri R.N.

Party : Congress

Goray , Shri Narayan Ganesh

Goray , Shri Narayan Ganesh

Party : Praja Socialist Party (PSP)