Choudhary , Shri Shakuni

Choudhary , Shri Shakuni

Party : Samata Party

Baitha , Shri Mahendra

Baitha , Shri Mahendra

Party : Samata Party

Rai , Shri Kalpnath

Rai , Shri Kalpnath

Party : Samata Party

Singh , Smt. Renu Kumari

Singh , Smt. Renu Kumari

Party : Samata Party

Prasad , Shri V. Sreenivasa

Prasad , Shri V. Sreenivasa

Party : Samata Party

Anand , Smt. Lovely

Anand , Smt. Lovely

Party : Samata Party

Mandal , Shri Brahmanand

Mandal , Shri Brahmanand

Party : Samata Party

Singh , Shri Bashist Narayan

Singh , Shri Bashist Narayan

Party : Samata Party

D`Souza , Dr. (Smt.) Beatrix

D`Souza , Dr. (Smt.) Beatrix

Party : Samata Party

Singh , Shri H.P.

Singh , Shri H.P.

Party : Samata Party