Mullick , Shri Baishnab Charan

Mullick , Shri Baishnab Charan

Party : Praja Socialist Party (PSP)

Kure Mate , Shri

Kure Mate , Shri

Party : Praja Socialist Party (PSP)

Vishram Prasad , Shri

Vishram Prasad , Shri

Party : Praja Socialist Party (PSP)

Valvi , Shri Laxman Vedu

Valvi , Shri Laxman Vedu

Party : Praja Socialist Party (PSP)

Gidwani , Shri Choithram Partabrai

Gidwani , Shri Choithram Partabrai

Party : Praja Socialist Party (PSP)

Mehta , Shri Ashok Ranjitram

Mehta , Shri Ashok Ranjitram

Party : Praja Socialist Party (PSP)

Dwivedy , Shri Surendranath

Dwivedy , Shri Surendranath

Party : Praja Socialist Party (PSP)

Hem Barua , Shri

Hem Barua , Shri

Party : Praja Socialist Party (PSP)

Ghose , Shri Bimal Comar

Ghose , Shri Bimal Comar

Party : Praja Socialist Party (PSP)

Paradhi , Shri Bholaram

Paradhi , Shri Bholaram

Party : Praja Socialist Party (PSP)

Ram Charan , Shri

Ram Charan , Shri

Party : Praja Socialist Party (PSP)

Behera , Shri Baidhar

Behera , Shri Baidhar

Party : Praja Socialist Party (PSP)

Menon , Dr. K.B.

Menon , Dr. K.B.

Party : Praja Socialist Party (PSP)

Mehta , Shri Jashvant

Mehta , Shri Jashvant

Party : Praja Socialist Party (PSP)

Sinha , Thakur Jugal Kishore

Sinha , Thakur Jugal Kishore

Party : Praja Socialist Party (PSP)