Singh , Shri Ravi Nandan

Singh , Shri Ravi Nandan

Party : Janata Party

Bashir Ahmad , Shri

Bashir Ahmad , Shri

Party : Janata Party

Ansari , Shri Faquir Ali

Ansari , Shri Faquir Ali

Party : Janata Party

Kapoor , Shri Lakhan Lal

Kapoor , Shri Lakhan Lal

Party : Janata Party

Reddy , Dr. Neelam Sanjiva

Reddy , Dr. Neelam Sanjiva

Party : Janata Party

Laljibhai , Shri Meena

Laljibhai , Shri Meena

Party : Janata Party

Dawn , Shri Raj Krishna

Dawn , Shri Raj Krishna

Party : Janata Party

Kureel , Shri Ram Lal

Kureel , Shri Ram Lal

Party : Janata Party

Satpathy , Shri Devendra

Satpathy , Shri Devendra

Party : Janata Party

Ranjit Singh , Shri

Ranjit Singh , Shri

Party : Janata Party

Mondal , Dr. Bijoy Kumar

Mondal , Dr. Bijoy Kumar

Party : Janata Party

Thakur , Shri Karpoori

Thakur , Shri Karpoori

Party : Janata Party

Sarkar , Shri Sakti Kumar

Sarkar , Shri Sakti Kumar

Party : Janata Party

Tiwary , Shri Madan

Tiwary , Shri Madan

Party : Janata Party