Sarwar Hussain , Shri

Sarwar Hussain , Shri

Party : Janata Dal

Dandavate , Prof. Madhu

Dandavate , Prof. Madhu

Party : Janata Dal

Chauhan , Shri Prabhatsinh

Chauhan , Shri Prabhatsinh

Party : Janata Dal

Beg , Shri Yusuf

Beg , Shri Yusuf

Party : Janata Dal

Mandhata Singh , Shri

Mandhata Singh , Shri

Party : Janata Dal

Jorawar Ram , Shri

Jorawar Ram , Shri

Party : Janata Dal

Chauhan , Shri Bega Ram

Chauhan , Shri Bega Ram

Party : Janata Dal

Multan Singh , Choudhary

Multan Singh , Choudhary

Party : Janata Dal

Panwar , Shri Harpal Singh

Panwar , Shri Harpal Singh

Party : Janata Dal

Dhawan , Shri Harmohan

Dhawan , Shri Harmohan

Party : Janata Dal

Bhaskarappa , Shri C.N.

Bhaskarappa , Shri C.N.

Party : Janata Dal

Shankar , Shri B.L.

Shankar , Shri B.L.

Party : Janata Dal