Sondhi , Shri Manoharlal

Sondhi , Shri Manoharlal

Party : Jan Sangh

Singh , Shri Brahm Jeet

Singh , Shri Brahm Jeet

Party : Jan Sangh

Brijraj Singh , Shri

Brijraj Singh , Shri

Party : Jan Sangh

Gokaran Prasad , Shri

Gokaran Prasad , Shri

Party : Jan Sangh

Lal , Shri Brij Bhushan

Lal , Shri Brij Bhushan

Party : Jan Sangh

Sharda Nand , Shri

Sharda Nand , Shri

Party : Jan Sangh

Ranjeet Singh , Major

Ranjeet Singh , Major

Party : Jan Sangh

Madhok , Shri Bal Raj

Madhok , Shri Bal Raj

Party : Jan Sangh

Devgun , Shri Hardayal

Devgun , Shri Hardayal

Party : Jan Sangh

Nayar , Shri K.K.

Nayar , Shri K.K.

Party : Jan Sangh

Bade , Shri Ram Chandra

Bade , Shri Ram Chandra

Party : Jan Sangh