Pottekkatt , Shri S.K.

Pottekkatt , Shri S.K.

Party : Independents

Singh , Shri Digvijay

Singh , Shri Digvijay

Party : Independents

Gauri Shanker Kakkar , Shri

Gauri Shanker Kakkar , Shri

Party : Independents

Chatterjee , Shri N.C.

Chatterjee , Shri N.C.

Party : Independents

Kainth , Shri Satnam Singh

Kainth , Shri Satnam Singh

Party : Independents

Narzary , Shri Charan

Narzary , Shri Charan

Party : Independents

Ramendra Kumar , Shri

Ramendra Kumar , Shri

Party : Independents