Pradhan , Shri K.N.

Pradhan , Shri K.N.

Party : Congress (I)

Reddi , Shri K. Brahmananda

Reddi , Shri K. Brahmananda

Party : Congress (I)

Purushothaman , Shri Vakkom

Purushothaman , Shri Vakkom

Party : Congress (I)

Pasha , Shri B. Akber

Pasha , Shri B. Akber

Party : Congress (I)

Ken , Shri Lala Ram

Ken , Shri Lala Ram

Party : Congress (I)

Yadav , Shri Mahabir Prasad

Yadav , Shri Mahabir Prasad

Party : Congress (I)

Rath , Shri Ramchandra

Rath , Shri Ramchandra

Party : Congress (I)

Doongar Singh , Shri

Doongar Singh , Shri

Party : Congress (I)

Chandrashekarappa , Shri T.V.

Chandrashekarappa , Shri T.V.

Party : Congress (I)

Kosalram , Shri K.T.

Kosalram , Shri K.T.

Party : Congress (I)

Peruman , Dr. P. Vallal

Peruman , Dr. P. Vallal

Party : Congress (I)

Baghel , Shri Pratap Singh

Baghel , Shri Pratap Singh

Party : Congress (I)