Sethi , Smt. Sarmistha

Sethi , Smt. Sarmistha

Party : Biju Janata Dal

Sahu , Shri Chandra Sekhar

Sahu , Shri Chandra Sekhar

Party : Biju Janata Dal

Swain , Shri Hari Har

Swain , Shri Hari Har

Party : Biju Janata Dal

Hansdah , Shri Rama Chandra

Hansdah , Shri Rama Chandra

Party : Biju Janata Dal

Singh , Shri Hemendra Chandra

Singh , Shri Hemendra Chandra

Party : Biju Janata Dal

Laguri , Smt. Sakuntala

Laguri , Smt. Sakuntala

Party : Biju Janata Dal

Kanungo , Shri Trilochan

Kanungo , Shri Trilochan

Party : Biju Janata Dal

Pradhan , Shri Nagendra Kumar

Pradhan , Shri Nagendra Kumar

Party : Biju Janata Dal

Jena , Shri Rabindra Kumar

Jena , Shri Rabindra Kumar

Party : Biju Janata Dal

Samantaray , Shri Prabhat Kumar

Samantaray , Shri Prabhat Kumar

Party : Biju Janata Dal

Singh Deo , Shri Kalikesh Narayan

Singh Deo , Shri Kalikesh Narayan

Party : Biju Janata Dal

Majhi , Shri Ramesh Chandra

Majhi , Shri Ramesh Chandra

Party : Biju Janata Dal

Murmu , Ms. Chandrani

Murmu , Ms. Chandrani

Party : Biju Janata Dal