Srinivas , Shri M.

Srinivas , Shri M.

Party : Bharatiya Janata Party

Chauhan , Shri Jaysinhji Mansinhji

Chauhan , Shri Jaysinhji Mansinhji

Party : Bharatiya Janata Party

Nete , Shri Ashok Mahadeorao

Nete , Shri Ashok Mahadeorao

Party : Bharatiya Janata Party

Mahajan , Shri Y.G.

Mahajan , Shri Y.G.

Party : Bharatiya Janata Party

Shantha , Smt. J.

Shantha , Smt. J.

Party : Bharatiya Janata Party

Maharia , Shri Subhash

Maharia , Shri Subhash

Party : Bharatiya Janata Party

Oja , Smt. Queen

Oja , Smt. Queen

Party : Bharatiya Janata Party

Mahajan , Shri Pramod

Mahajan , Shri Pramod

Party : Bharatiya Janata Party

Patel , Shri Natubhai Gomanbhai

Patel , Shri Natubhai Gomanbhai

Party : Bharatiya Janata Party

Madhwaraj , Smt. Manorama

Madhwaraj , Smt. Manorama

Party : Bharatiya Janata Party

Karandlaje , Km. Shobha

Karandlaje , Km. Shobha

Party : Bharatiya Janata Party

Bisen , Dr. Dhal Singh

Bisen , Dr. Dhal Singh

Party : Bharatiya Janata Party

Sarkar , Dr. Subhas

Sarkar , Dr. Subhas

Party : Bharatiya Janata Party

Singh , Shri Devi Bux

Singh , Shri Devi Bux

Party : Bharatiya Janata Party

Sai , Shri Larang

Sai , Shri Larang

Party : Bharatiya Janata Party