Jagmohan , Shri

Jagmohan , Shri

Party : Bharatiya Janata Party

Sharma , Shri Ashok

Sharma , Shri Ashok

Party : Bharatiya Janata Party

Patel , Shri Parbatbhai Savabhai

Patel , Shri Parbatbhai Savabhai

Party : Bharatiya Janata Party

Rao Inderjit Singh ,

Rao Inderjit Singh ,

Party : Bharatiya Janata Party

Patel , Shri Gajendra Singh

Patel , Shri Gajendra Singh

Party : Bharatiya Janata Party

Meena , Shri Kunji Lal

Meena , Shri Kunji Lal

Party : Bharatiya Janata Party

Shukla  , Shri Balkrishna Khanderao

Shukla , Shri Balkrishna Khanderao

Party : Bharatiya Janata Party

Gambhir , Shri  Gautam

Gambhir , Shri Gautam

Party : Bharatiya Janata Party

Sodhi , Shri Daya Singh

Sodhi , Shri Daya Singh

Party : Bharatiya Janata Party

Singh , Shri Lokendra

Singh , Shri Lokendra

Party : Bharatiya Janata Party

Baruah , Shri Pradan

Baruah , Shri Pradan

Party : Bharatiya Janata Party

Kamal , Shri Shyam Lal

Kamal , Shri Shyam Lal

Party : Bharatiya Janata Party

Vasava , Shri Prabhubhai Nagarbhai

Vasava , Shri Prabhubhai Nagarbhai

Party : Bharatiya Janata Party

Bhargav , Shri Girdhari Lal

Bhargav , Shri Girdhari Lal

Party : Bharatiya Janata Party

Shah , Shri Amit Anil Chandra

Shah , Shri Amit Anil Chandra

Party : Bharatiya Janata Party