Chaliha , Shri Parag

Chaliha , Shri Parag

Party : Asom Gana Parishad

Mahanta , Shri Keshab

Mahanta , Shri Keshab

Party : Asom Gana Parishad

Rahman , Shri Ataur

Rahman , Shri Ataur

Party : Asom Gana Parishad

Saikia , Shri Gakul

Saikia , Shri Gakul

Party : Asom Gana Parishad

Tanti , Shri Bhadreswar

Tanti , Shri Bhadreswar

Party : Asom Gana Parishad

Baishya , Shri Birendra Prasad

Baishya , Shri Birendra Prasad

Party : Asom Gana Parishad

Toppo , Shri Joseph

Toppo , Shri Joseph

Party : Asom Gana Parishad

Ahmed , Shri Saifuddin

Ahmed , Shri Saifuddin

Party : Asom Gana Parishad

Saikia , Shri Muhi Ram

Saikia , Shri Muhi Ram

Party : Asom Gana Parishad