Vishram Prasad , Shri

Vishram Prasad , Shri

Party : Praja Socialist Party (PSP)

Kesar Lal , Shri

Kesar Lal , Shri

Party : Swatantra Party

Paradhi , Shri Bholaram

Paradhi , Shri Bholaram

Party : Praja Socialist Party (PSP)

Kripa Shanker , Shri

Kripa Shanker , Shri

Party : Congress

Mengi , Shri Gopal Dutt

Mengi , Shri Gopal Dutt

Party : Congress

Saraf , Shri Sham Lal

Saraf , Shri Sham Lal

Party : Congress

Pottekkatt , Shri S.K.

Pottekkatt , Shri S.K.

Party : Independents

Sinhasan Singh , Shri

Sinhasan Singh , Shri

Party : Congress