More , Shri Jayawant Ghanashyam

More , Shri Jayawant Ghanashyam

Party : Samyakta Maharashtra Samiti

Rajabhoj , Shri Pandurang Nathuji

Rajabhoj , Shri Pandurang Nathuji

Party : Scheduled Castes Federation