Murmu , Shri Salkhan

Murmu , Shri Salkhan

Party : Bharatiya Janata Party

Bhagey Gobardhan , Shri

Bhagey Gobardhan , Shri

Party : Congress (I)

Murmu , Shri Sidha Lal

Murmu , Shri Sidha Lal

Party : Congress (I)

Tiriya , Kumari Sushila

Tiriya , Kumari Sushila

Party : Indian National Congress

Sinha , Shri Chandra Mohan

Sinha , Shri Chandra Mohan

Party : Janata Party

Majhi , Shri Ram Chandra

Majhi , Shri Ram Chandra

Party : Jharkhand Party

Tudu , Shri Man Mohan

Tudu , Shri Man Mohan

Party : Congress (I)

Majhi , Shri Mahendra

Majhi , Shri Mahendra

Party : Swatantra Party