Nayak , Shri Upendra Nath

Nayak , Shri Upendra Nath

Party : Bharatiya Janata Party

Majhi , Shri Kumar

Majhi , Shri Kumar

Party : Congress

Munda , Shri Govinda

Munda , Shri Govinda

Party : Janata Party

Sardar , Shri Madhaba

Sardar , Shri Madhaba

Party : Indian National Congress

Naik , Shri Gurucharan

Naik , Shri Gurucharan

Party : Swatantra Party