Ahire , Shri Dhanaji Sitaram

Ahire , Shri Dhanaji Sitaram

Party : Indian National Congress

Bhoye , Shri Reshma Motiram

Bhoye , Shri Reshma Motiram

Party : Congress (I)

Bagul , Shri Sahebrao

Bagul , Shri Sahebrao

Party : Bharatiya Janata Party

Chaure , Shri Bapu Hari

Chaure , Shri Bapu Hari

Party : Indian National Congress