Naikar , Shri D.K.

Naikar , Shri D.K.

Party : Congress (I)

Sankeshwar , Shri Vijay

Sankeshwar , Shri Vijay

Party : Bharatiya Janata Party